Regulamin serwisu internetowego www.student.pl

§1

 • Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego www.student.pl (dalej: "Serwis").
 • Serwis jest administrowany przez STUDENT.PL sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Bydgoskiej 2A/47, (dalej "Administrator").
 • Użytkownikiem Serwisu jest każda osoba fizyczna posiadająca w niezbędnym zakresie zdolność do czynności prawnych, która dokona rejestracji w Serwisie.
 • Rejestracja polega na zaakceptowaniu w całości i bezwarunkowo wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
 • Warunkiem koniecznym rejestracji jest wypełnienie formularza rejestracyjnego.
 • Formularz wymaga podania następujących danych: loginu, hasła oraz działającego adresu poczty elektronicznej e-mail.
 • Wypełniając i przekazując formularz rejestracyjny Użytkownik potwierdza autentyczność zawartych w formularzu rejestracyjnym danych. Podawanie nieprawdziwych danych i informacji, w szczególności danych osób trzecich lub danych fikcyjnych, jest zakazane. Użytkownik podający fałszywe dane lub informacje ponosi samodzielną wszelką i wyłączną odpowiedzialność.
 • Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno zarejestrowane konto. Zakazane jest przenoszenie praw przysługujących Użytkownikowi na inne osoby, bez wyraźnej zgody Administratora, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 • Z chwilą dokonania rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na:
  • gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Administratora oraz podmioty trzecie wszelkich przekazanych przez siebie danych osobowych, włącznie z prawem ich udostępniania innym Użytkownikom za pośrednictwem Serwisu.
  • otrzymywanie pocztą elektroniczną na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail komunikatów systemowych, wiadomości, treści informacyjnych, informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczna (Dz.U. z 2002 nr 144 poz. 1204 z poźn. zm.), w szczególności newsletterów związanych z Serwisem.
 • Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem, przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami.

§2

 • Serwis umożliwia swoim użytkownikom:
  • dostęp do informacji związanych ze środowiskiem studenckim,
  • odbieranie i wysyłanie wiadomości,
  • tworzenie własnego profilu użytkownika,
  • publikację własnych materiałów, w szczególności materiałów naukowych, poglądów oraz informacji, o charakterze związanym z tematyką studencką oraz utrzymywanie na stronach Serwisu blogów, materiałów multimedialnych, komentarzy,
  • dostęp do bazy ogłoszeń dotyczących pracy, najmu pokoi oraz mieszkań dla studentów.
 • W ramach Serwisu Administrator może zapewnić użytkownikom możliwość dostępu do serwisów tematycznych administrowanych przez osoby trzecie. Do usług świadczonych przez takie osoby stosuje się postanowienia regulaminów ustalonych przez takie osoby i obowiązujących w ramach danego serwisu tematycznego.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu przez podmioty trzecie, które świadczą usługi na rzecz użytkowników we własnym imieniu i na własny rachunek. Określenie reguł świadczenia takich usług należy do podmiotu świadczącego te usługi i podmiot ten jest wyłącznie za nie odpowiedzialny i do niego należy zwracać się z wszelkimi uwagami i reklamacjami związanymi ze świadczonymi usługami, a ewentualne reklamacje kierowane do Administratora będą przekazywane tym podmiotor.

§3

 • Materiały znajdujące się w zasobach Serwisu, obejmujące w szczególności teksty, zdjęcia, materiały filmowe, dźwiękowe, kompilacje oraz bazy danych stanowią przedmiot praw na dobrach niematerialnych do utworów lub baz danych Administratora lub osób trzecich i podlegają ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych.
 • Korzystanie z Serwisu w inny sposób niż w ramach dozwolonego użytku jest niedopuszczalne bez zgody wszystkich podmiotów, którym przysługują prawa do elementów Serwisu, w tym bez zgody Administratora.

§4

 • Użytkownik ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za umieszczane w Serwisie treści i materiały. W pełni wyłączona zostaje odpowiedzialność Administratora za treść jakichkolwiek materiałów, w tym naukowych, zamieszczanych w Serwisie. Korzystanie z powyższych materiałów następuje na wyłączne ryzyko oraz odpowiedzialność Użytkowników.
 • Użytkownik oświadcza, że posiada tytuły prawne do wszelkich treści i innych materiałów opublikowanych przez niego w Serwisie w zakresie niezbędnym do ich publikacji. Wszelką odpowiedzialność z tytułu niezgodności z prawdą powyższego oświadczenia ponosi Użytkownik. Odpowiedzialność ta jest niezależna od winy Użytkownika.
 • Użytkownik zobowiązuje się do zwrotu Administratorowi wartości wszelkich szkód, w tym koszty pomocy prawnej, poniesionych na skutek niezgodności z prawdą któregokolwiek ze złożonych oświadczeń, w szczególności naruszenia praw osób trzecich poprzez zamieszczanie w Serwisie przez Użytkownika materiałów. W razie skierowania przez podmioty trzecie roszczeń z wyżej wskazanych tytułów wobec Administratora lub wobec Użytkownika i Administratora, Administrator będzie uprawniony do wezwania Użytkownika do natychmiastowej, samodzielnej obsługi powyższych roszczeń, w szczególności ich całkowitego spełnienia. Wszelką odpowiedzialność za szkody poniesione przez Administratora w następstwie niewykonania lub nienależytego wykonania skierowanego przez niego do Użytkownika wezwania ponosi Użytkownik.
 • Z chwilą Rejestracji Użytkownik udziela Administratorowi niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, bezpłatnej licencji do wszelkich umieszczanych w Serwisie przez niego utworów, na wszelkich polach eksploatacji , w szczególności określonych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wraz z prawem do wykonywania praw zależnych, prawem tworzenia przez Administratora dowolnego rodzaju kompilacji oraz prawem wykorzystania wybranego przez Administratora utworu lub jego fragmentu w utworach zbiorowych.
 • Licencja udzielona Administratorowi obejmuje prawo do udzielania przez Administratora dalszych sublicencji.
 • Usunięcie konta Użytkownika nie ma wpływu na zakres udzielonej licencji, przy czym Użytkownik zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do wyżej wskazanych utworów, w szczególności zobowiązuje się zaniechać żądania od Administratora oznaczania danej treści lub materiału jego imieniem, nazwiskiem lub pseudonimem.
 • Administrator nie jest zobowiązany do rozpowszechniania przekazanych materiałów. Odmowa rozpowszechniania nie wymaga uzasadnienia.
 • Administrator lub osoba przez niego upoważniona może także usunąć materiały, do którego rozpowszechniania Administrator wcześniej przystąpił, w szczególności jeżeli uzna, że ich rozpowszechnianie może być niezgodne z prawem lub naruszać prawa osób trzecich, a w szczególności prawa autorskie lub prawa osobiste. Usunięcie materiałów nie wymaga uzasadnienia.
 • Administrator ma prawo dokonywania bez zgody Użytkownika w rozpowszechnianych materiałach zmian, poprawek, skrótów.

§5

 • Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Użytkowników treści i innych materiałów w Serwisie, które: są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego; naruszają prawnie chroniony interes osób trzecich; są sprzeczne z powszechnie akceptowanymi normami obyczajowymi (m.in. wulgaryzmy, pornografia, treści propagujące przemoc, nienawiść rasową, religijną, itp.); są reklamą, materiałami promocyjnymi lub spamem; stanowią nieprawdę lub wprowadzają innych w błąd.

§6

 • Administrator udostępnia osobom trzecim, na podstawie zawartych porozumień, możliwość zamieszczania w Serwisie:
  • informacji handlowej,
  • informacji o ofertach pracy dla studentów,
  • informacji o najmie pokoi lub mieszkań dla studentów.
 • Wszelkie transakcje wskazane w § 6 pkt. 1 pomiędzy Użytkownikiem a osobą trzecią zachodzą wyłącznie i bezpośrednio pomiędzy danym podmiotem trzecim a Użytkownikiem. Administrator zapewnia wyłącznie techniczną platformę będącą miejscem zamieszczenia danych informacji.
 • Administrator nie jest pośrednikiem handlowym oraz nie wiążą go żadne formy prawne z osobami trzecimi.
 • Administrator nie jest uprawniony do składania w imieniu osób trzecich trzecich jakichkolwiek oświadczeń lub podejmowania zobowiązań na ich rzecz lub na ich rachunek. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z zamieszczonymi w Serwisie informacjami przez osoby trzecie, jak również odpowiedzialności związanej z czynnościami prawnymi dokonywanymi pomiędzy Użytkownikami a osobami trzecimi zamieszczającymi swoje informacje w Serwisie. Użytkownikom ani osobom trzecim nie przysługują względem Administratora jakiekolwiek roszczenia w tym zakresie.

§7

 • Nad egzekwowaniem postanowień Regulaminu czuwają moderatorzy wyznaczani przez Administratora.
 • Moderatorzy mogą w każdym czasie usunąć z Serwisu treści oraz materiały niezgodne z Regulaminem.
 • Decyzje moderatorów są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

§8

 • Administratorowi przysługuje w każdej chwili prawo do zmiany Regulaminu ze skutkiem wejścia w życie wraz z publikacją ujednoliconego tekstu Regulaminu w Serwisie. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian jest równoznaczne z ich całkowitą oraz bezwarunkową akceptacją.
 • W przypadku złamania przez Użytkownika jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu, Administratorowi przysługuje prawo usunięcia lub zablokowania konta Użytkownika, usunięcia lub modyfikacji części danych Użytkownika lub ograniczenie dostępu do części lub całości funkcji dostępnych dla Użytkownika bez podania przyczyny.
 • Administrator w każdej chwili jest upoważniony do częściowego lub całkowitego zawieszenia usług świadczonych przez Serwis, co wyłącza wszelką odpowiedzialność odszkodowawczą Administratora.
 • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody materialne i niematerialne, które mogły powstać podczas używania Serwisu.
 • Ewentualne spory mogące powstać w związku ze stosowaniem Regulaminu rozstrzygane będą przez sądy powszechne właściwe według siedziby Administratora.
 • Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2010 roku.

Aktualności

Nauka i rozwój

Informacje o plikach cookie. Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu
ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Regulamin