18 wrzesień 2021

Współpraca Poczty Polskiej z Akademią Sztuki Wojennej

17 września br. Poczta Polska i Akademia Sztuki Wojennej zawarły porozumienie o współpracy, które umożliwi realizację wspólnych projektów edukacyjnych, dydaktycznych, naukowo-badawczych, badawczo-rozwojowych, a także wspólne działania promocyjne, sportowe i kulturalne.

W ramach porozumienia planowana jest współpraca naukowo-dydaktyczna, w tym związana z udziałem pracowników Poczty Polskiej w studiach, szkoleniach, kursach i innych organizowanych przez Akademię Sztuki Wojennej formach kształcenia i doskonalenia w charakterze słuchaczy i wykładowców. Ponadto zawarte porozumienie przewiduje wspólne organizowanie szkoleń, konferencji, seminariów i warsztatów, wzajemny udział w organizowanych przedsięwzięciach, a także wymianę doświadczeń, realizację działań o charakterze konsultacyjnym i doradczym oraz udostępnianie posiadanej przez Akademię Sztuki Wojennej bazy badawczej i szkoleniowej. Współpraca w szczególności dotyczyć będzie obszaru nowych technologii, IT i cyberbezpieczeństwa.

Kształcenie i stałe doskonalenie kadr jest kluczowym czynnikiem rozwoju każdej instytucji i organizacji, także naszej. Sztuką jest umiejętne wykorzystywanie wiedzy eksperckiej i synergia uzyskiwana we współpracy z partnerami zewnętrznymi. Podpisane dziś porozumienie łączy świat akademicki i praktykę gospodarczą. Nasza współpraca dotyczyć m.in. wspólnych projektów naukowo-badawczych i edukacyjnych – podkreśla Tomasz Zdzikot, prezes zarządu Poczty Polskiej.

Poczta Polska pełni rolę operatora wyznaczonego, zapewniając bezpieczną wymianę informacji w czasie pokoju, kryzysu i wojny.  Jest największą firmą infrastrukturalną w Polsce, zatrudniającą blisko 80 tys. osób i posiadającą sieć obejmującą 7,6 tys. placówek pocztowych. Jest przedsiębiorcą o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, wykonującym zadania na rzecz obronności państwa oraz operatorem infrastruktury krytycznej i podmiotem odgrywającym istotną rolę w systemie bezpieczeństwa państwa.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami – m.in. prawem pocztowym, ustawą o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawą o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców, czy też decyzją ministra właściwego ds. łączności, na Pocztę Polską zostały nałożone obowiązki w zakresie realizacji zadań na rzecz obronności państwa. Spółka jest zobowiązana do realizacji zadań związanych z utrzymaniem systemu łączności pocztowej na potrzeby uprawnionych podmiotów Systemu Obronnego Państwa – Sił Zbrojnych RP i innych kluczowych instytucji. Realizowane przez Spółkę zadania to m.in. działalność planistyczna przygotowująca do funkcjonowania w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa, militaryzacja, współdziałanie z Wojskową Pocztą Polową, udział w mobilizacyjnym rozwinięciu Sił Zbrojnych RP, szkolenie obronne, czy też funkcjonowanie stałego dyżuru.

Co roku Poczta Polska organizuje i uczestniczy w szkoleniach obronnych. Obowiązek organizacji szkoleń wynika z Decyzji Ministra Infrastruktury z dnia 17 stycznia 2011 r. Dlatego też ważnym puntem współpracy z Akademią Sztuki Wojennej będą właśnie szkolenia obronne.

Należy podkreślić udział Poczty Polskiej we wsparciu potencjału obronnego państwa – realizowanego w obszarach nałożonych zadań, jak i w kontekście szeroko rozumianego wsparcia Sil Zbrojnych RP. Poczta Polska realizując zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, wspiera wysiłek Sił Zbrojnych RP, jednocześnie będąc bliskim partnerem, popiera i propaguje ideę służby wojskowej, w tym służby w Wojskach Obrony Terytorialnej. Warto dodać, iż w Spółce zatrudnionych jest 151 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.

 – Cieszy mnie fakt, że Akademia Sztuki Wojennej jest postrzegana przez tak ważną dla wszystkich Polaków instytucję jako partner w obszarze bezpieczeństwa i obronności. Nasza współpraca stanowi odpowiedź na aktualne wyzwania współczesnego środowiska bezpieczeństwa, a dzięki wymianie doświadczeń i wspólnym przedsięwzięciom podpisane porozumienie zyska praktyczny wymiar. Jestem przekonany, że przygotowana przez Akademię oferta edukacyjna wpisze się potrzeby doskonalenia kadr Poczty Polskiej – stwierdził gen. bryg. dr Robert Kosowski.

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie jest jedną z wiodących uczelni specjalizujących się w obszarze bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, obronności, dowodzenia i zarządzania oraz nowoczesnych technologii. Oferuje studia wojskowe i cywilne oraz studia podyplomowe na kilkunastu kierunkach, w tym w zakresie prawa, administracji, zarządzania, logistyki cyberbezpieczeństwa oraz nowych technologii. Prowadzi działalność naukową i projekty badawcze oraz dysponuje kadrami eksperckimi zdolnymi do opracowywania analiz, opinii i ekspertyz w rozległym zakresie.

Spodobał Ci się ten artykuł? Poleć go innym !

Aktualności

Nauka i rozwój

Informacje o plikach cookie. Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu
ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Regulamin